Utility Theory trong thi PMP là gì?

Utility Theory trong thi PMP là gì?

 

Utility Theory hay còn gọi là Utility Function là một lý thuyết dùng để đo lường stakeholder risk tolerance và xác định mức độ chấp nhận risk. Utility Theory định nghĩa 3 mức độ risk tolerances đó là:

  • Risk Averter (Avoider): Người không chịu rủi ro, không muốn rủi ro.
  • Risk Neutral (Neutral risk taker): Người trung lập.
  • Risk Seeker (Risk taker): Người sẵn sàng chịu rủi ro, đương đầu với rủi ro.

Trong đề thi PMP bạn có thể bị hỏi đến Utility theory như là hỏi về những phân loại nào trong Utility theory (risk averter, risk taker, risk neutral).


 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.